Beyond21
Concentric
Educatie pentru viata
Step Up Generation
Go Smart
Lupta pentru tine
previous arrow
next arrow

Regulament intern

PREZENTARE                                                                                                                                  

Asociatia Centrul Cultural Corbu se constituie in baza OUG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile si functioneaza in baza Legii 350/2006, legea tineretului, prin Hotararea Judecatoreasca Nr. 2680/2014, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la Sectiunea I, Pozitia 26/2014.

Denumirea este acordata de Ministerul Justitiei prin dovada disponibilitatii denumirii Nr. 131403/2014.

Asociatia este inregistrata la Ministerul Finantelor avand Cod Fiscal 32916058/2009.

Sediul Asociatiei este acordat de Consiliul Local al Comunei Corbu, prin HCL Nr.133/2014, in Strada Principala, Nr. 23, Loc. Corbu, in incinta Centrului de Tineret Corbu.

Asociatia este mandatata sa administreze activitatile in Centrul de Tineret, prin Contractul Nr. 16/2014, avand obligatia de a desfasura activitatile prevazute in proiectul de infiintare, derulat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta – “Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Corbu, în vederea utilizării acesteia drept Centru pentru Tineret”, cod SMIS 38677, proiect selectat in cadrul Programului Operativ Regional, co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Guvernul Romaniei si Consiliul Local Corbu.

Centrul Cultural Corbu ste o organizatie civila, profesionala si functioneaza ca persoana juridica de drept privat, cu caracter nepatrimonial, nonprofit, neguvernamentala, fara caracter politic si fara scopuri religioase, supunandu-se legislatiei din Romania.

Organul de conducere este Adunarea Generala, ale carei hotarari sunt puse in aplicare de Consiliul Director.

Prin înfiinţarea Centrului Cultural Corbu, se doreşte crearea unui centru pentru proiecte culturale şi educaţionale, care să implice în activităţi toate instituţiile şi organizaţiile cu responsabilităţi în domeniul social din comună (autoritatea locală, şcoli, grădiniţe, cadre didactice, cadre medicale, instituţii de cultură, instituţii de formare profesională, ONG-uri de pe plan local), formând astfel un nucleu puternic pus în slujba tinerilor.

Proiectele derulate, aşa cum prevede statutul nostru, actioneaza pentru sporirea calităţii educaţiei în randul copiilor şi tinerilor. Ca exemplu – desfăşurarea de cursuri gratuite pentru elevi, în diferite domenii, cursuri de calificare şi recalificare pentru tineri, recunoscute de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, pentru pregătirea şi facilitarea integrării lor ulterioare pe piaţa muncii. Alte proiecte vizează domeniul de consiliere, dezvoltare vocaţională şi dezvoltare personală a tinerilor, activităţi în domeniul protecţiei mediului, activităţi de promovare turistică, spectacole, piese de teatru, toate bazate pe voluntariat, Centrul cooptând în activităţi persoane specializate, pentru activităţi specifice.

OBIECTIVE

Centrul Cultural Corbu are drept scop iniţierea, realizarea şi coordonarea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea comunei Corbu din punct de vedere economic, social, educaţional, cultural, ecologic şi turistic.

Pentru realizarea acestui scop, Asociaţia are următoarele obiective:

 • în domeniul cultural:
  • promovarea culturii româneşti moderne şi contemporane;
  • activităţi pentru dezvoltarea şi afirmarea tinerilor cu înclinaţii artistice;
  • organizarea de evenimente, manifestări, simpozioane pentru a sprijini comunicarea între autorităţile statului şi cetăţenii comunei;
  • activităţi recreativ-distractive, prestaţii culturale  în beneficiul tuturor cetăţenilor din comună, fără deosebire de naţionalitate, categorie socială, convingeri  religioase sau opţiuni politice.
 • în domeniul sprijinirii tineretului:
  • activităţi de promovare şi educare a tinerilor;
  • activităţi de consiliere profesională şi îndrumare vocaţională în favoarea elevilor, absolvenţilor, tinerilor;
  • cursuri de formare profesională, calificare şi recalificare;
  • activităţi educaţionale;
  • activităţi culturale pentru copii şi tineri;
 • în domeniul sprijinirii şi dezvoltării locale şi regionale:
  • iniţierea şi implementarea unor programe legate de promovarea imaginii regiunii;
  • sprijinirea planurilor de dezvoltare ale comunităţii locale;
  • iniţierea şi derularea unor proiecte de dezvoltare locală în domeniul economico-social, cu finanţări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate;
  • activităţi de consultanţă în domeniul managerial, marketing, economic şi turistic în scopul ridicării gradului de profesionalism şi competenţă al localnicilor.
 • în domeniul protecţiei mediului:
  • iniţierea şi realizarea unor proiecte legate de protecţia mediului în zonă;
  • coordonarea unor acţiuni de ecologizare;
  • producerea şi distribuirea de materiale informative privind protecţia mediului, energiei regenerabile şi construcţii ecologice;
 • în domeniul turismului:
  • derularea de campanii în mass-media, organizarea şi participarea la simpozioane, expoziţii, realizarea şi distribuirea materialelor de în vederea promovării turistice, a imaginii comunei şi a zonei adiacente, în ţară şi străinătate;
  • iniţierea şi derularea unor proiecte de dezvoltare turistică locală şi regională, cu finanţări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate, alte activităţi legate de dezvoltarea turismului.

PRINCIPII

 • Disponibilitate şi accesibilitate – Centrul asigură accesul deplin şi nemijlocit al tinerilor la serviciile sale;
 • Egalitate de şanse şi nediscriminare – Centrul este deschis fiecărui tînăr fără nici o discriminare, indiferent de rasa, culoarea, sexul, limbă, religia, opinia publică sau altă opinie a tînărului, a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor, de naşterea lor sau de altă situaţie;
 • Respectarea demnităţii şi personalităţii – fiecare tînăr este tratat cu respect şi consideraţie, sprijinit în identificarea şi satisfacerea nevoilor sale de informare, consiliere şi sprijin;
 • Comunicare – personalul Centrului aplică în relaţia cu tânărul o comunicare eficientă, respectîndu-i dreptul la informare şi la exprimarea opiniei, la sesizări şi reclamaţii, totodată fiind receptiv la propunerile acestuia referitoare la activitatea Centrului;
 • Abordare multidisciplinară – personalul Centrului în lucrul cu tînărul va implica specialişti din diferite domenii, inclusiv a specialiştilor din cadrul serviciilor sociale comunitare;
 • Participare – Centrul asigură participarea directă a tinerilor la activităţi şi la procesul de luare a deciziilor care îi privesc, precum şi încurajează activităţi ale tinerilor desfăşurate pe bază de voluntariat.

SCOP

Scopul principal al Centrului este ridicarea nivelului de educatie, prin activitati nonformale si informale, menite sa aduca un plus de educatie tinerilor, pe langa educatia primita de acestia in familie si in scoala, de a facilita dezvoltarea personală şi socială a tinerilor, de a-i ajuta să-şi realizeze potenţialul, să obţină cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru integrarea lor reuşită în societate.

Centrul de Tineret are menirea să le ofere tinerilor metode alternative de învăţare, o educaţie informală care să vină ca o completare la cunoştinţele deja dobandite, să asigure accesul la informaţie şi să reprezinte un loc de întâlnire pentru desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice şi educative.

RESPONSABILITATI

            Pentru indeplinirea obiectivelor proiectului, Asociatia are urmatoarele responsabilitati:

 • Asigura integritatea Centrului;
 • Organizeaza activitati cu prilejul Zilei Tineretului, Zilei Europei, Zilei Comunei, Sărbătorilor de iama, in incinta Centrului, alte evenimente;
 • Pune la dispoziţia tinerilor a infrastructurii Centrului: acces la calculatoare, internet gratuit, baze de date, echipamente sportive;
 • Realizeaza cursuri necesare pentru creşterea calitatii proiectelor de tineret, cursuri de calificare;
 • Informeaza si ofera consultanta privind posibilităţile si activitatile de tineret aflate in derulare sau finantabile;
 • Coopereaza cu alte centre de tineret;
 • Coopereaza cu structurile administraţiei publice locale;
 • Coopereaza cu structurile de finanţare a proiectelor pentru tineret si comunitare;
 • Organizeaza intâlniri ale structurilor asociative de tineret;
 • Prelucreaza materiale de interes pentru tineri;
 • Desfasoara seminarii, mese rotunde pe teme propuse de tineri;
 • Sprijina mobilitatea tinerilor, stimuleaza participarea la activitatile de voluntariat, pregateste voluntari pentru activitatile proprii ale centrului, ofera sprijin pentru recrutarea de voluntari pentru proiectele comunitare.

 SERVICII

În scopul realizării obiectivelor şi în baza intereselor identificate ale tinerilor din comunitate, Centrul poate presta următoarele servicii:

 • de informare şi consiliere (psiho-socială, juridică, vocaţională, educaţie pentru sănătate, etc.);
 • de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
 • comunicare interpersonală;
 • orientare profesională;
 • de instruire pentru tineri şi profesionişti care lucrează cu şi pentru tineri;
 • recreere şi timp liber (activităţi sportive, culturale, artistice, etc.)
 • alte activităţi prevăzute în actele de constituire a Centrului.

Serviciile prestate de Centru au în principal următoarele scopuri:

 • informarea, consilierea şi asistenţa psiho-socială şi juridică a tinerilor;
 • pregătirea în mod gradual a deprinderilor de viaţă independentă;
 • educaţia pentru sănătate şi promovarea unui mod de viaţă sănătos;
 • facilitarea accesului la educaţie, inclusiv prin educaţia non-formală;
 • stimularea capacităţii de comunicare, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc;
 • implicarea în procesul de luare a deciziilor;
 • educaţia pentru cetăţenie democratică;
 • dezvoltarea respectului de sine;
 • implicarea activă în activităţi de petrecere a timpului liber;

Pe langa activitatile pentru tineret, in cadrul Centrului se pot organiza si alte tipuri de activitati, intalniri, sedinte, dezbateri publice, instruiri, manifestari cultural-educative, divertisment, daca acestea sunt in interesul dezvoltarii comunitatii si al beneficiarilor.

ORGANIZARE ŞI MANAGEMENT

Centrul îşi desfăşoară activitatea pe baza standardelor de calitate impuse, în colaborare cu alte organizatii de stat sau private.

Dimensiunea, organizarea şi amenajarea spaţiilor şi a dotărilor aferente este stabilită în funcţie de vârsta tinerilor, de problematica şi interesele acestora, de serviciile prestate.

Organizarea interioară a spaţiilor pentru tineri trebuie să respecte intimitatea, autonomia şi comunicarea lor, precum şi să corespundă cerinţelor privind normele de igienă sanitară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi prevenirea incendiilor.

În cadrul Centrului se amenajează încăperi adecvate activităţilor de informare, consiliere, orientare şi pregătire profesională, educative, recreative, odihnă şi cultural-sportive organizate pentru tineri.

Personalul isi desfasoara activitatea, asigurand calitatea si exigentele specifice, in baza fisei postului. Pentru realizarea scopului, membrii personalului  vor lua urmatoarele masuri:

 • Actioneaza permanent numai in interesul imbunatatirii educatiei tinerilor (dezvoltare comportamentala, profesionala, vocationala, culturala, sportiva, spirituala);
 • Urmaresc evolutia permanenta si constanta a calitatii educatiei pentru fiecare participant;
 • Urmaresc comportamentul participantilor in societate, atat in Centru cat si in afara acestuia;
 • Consiliaza, indruma si instruiesc tinerii in adoptarea unui comportament adecvat, atat in activitatile de instruire din cadrul Centrului, cat si in afara acestuia;
 • Sustin tinerii in propriile initiative, evalueaza riscurile si oportunitatile pentru fiecare participant, pentru a oferi atat corectia necesara, cat si evolutia personala;
 • Intreprind masuri specifice pentru eliminarea riscurilor de regresie scolara, abandon scolar, neintegrare in societate, consum de alcool sau droguri, alte situatii de risc;
 • Comunica autoritatilor statului orice situatie care poate duce la situatii de risc reglementate de lege (abuz, neglijenta, violenta, furt, etc);
 • Colaboreaza cu alte organizatii si autoritati ale statului pentru corelarea actiunilor menite sa asigure o dezvoltare corespunzatoare a tinerilor;
 • Decid si pun in aplicare, cu respectarea legii, orice masuri necesare pentru a asigura o educatie de calitate, pentru fiecare beneficiar in parte;
 • Urmaresc in permanenta toate aspectele vietii sociale ale beneficiarilor, pentru a putea lua masurile necesare pentru dezvoltarea acestora;
 • Informeaza Coordonatorul Centrului asupra oricarei situatii care se abate de la normele prezentului Regulament.

 

Coordonatorul Centrului – persoana cu studii superioare, cu experienta minim 5 ani in activitati de tineret.

 • Conduce activitatea Centrului şi este direct responsabil de calitatea serviciilor prestate;
 • Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind activitatea Centrului;
 • Incheie acte juridice cu personalul Centrului, cu alte persoane fizice şi juridice;
 • Intocmeşte fişele de post ale personalului Centrului şi deleagă responsabilităţi acestora;
 • Avizeaza sau cenzureaza activitatile, in functie de impactul acestora asupra beneficiarilor;
 • Organizează şi evaluează activitatea personalului Centrului, conform fişelor de post;
 • Se preocupă de atragerea fondurilor pentru asigurarea activităţii Centrului, cu respectarea prevederilor legale;
 • Incheie acorduri de parteneriat cu alte Centre similare sau persoane juridice din ţară şi străinătate;
 • Asigură întocmirea evidenţei contabile şi dărilor de seamă organelor abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a rapoartelor de activitate organelor de conducere ale Centrului şi partenerilor;
 • Stabileste si aplica masurile corective sau stimulative aplicate participantilor;
 • Asigură integritatea patrimoniului Centrului.

Directorul Centrului – persoana cu studii superioare sau in curs, cu experienta minim 5 ani in activitati de tineret;

 • Intocmeste programul annual de activitate si raspunde de indeplinirea acestuia;
 • Initiaza, organizeaza si conduce activitatile pentru tineret;
 • Directorul Centrului controleaza activitatile desfasurate, din punct de vedere calitativ;
 • Culege informatiile necesare din randul tinerilor si este reprezentantul acestora in relatia cu organul de conducere si parteneri;
 • Conduce, coordoneaza si raspunde de activitatile voluntarilor;
 • Ia masuri de corelare a activitatilor in functie de particularităţile de dezvoltare psiho-socială şi fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenţilor şi tinerilor;
 • Cunoaste drepturilor tinerilor şi a necesităţilor lor si organizeaza activitatile in functie de acestea;
 • Conduce activitatile de planificare, de lucru în echipă, de cooperare şi comunicare intre tineri;
 • Stabileste si aplica masurile corective sau stimulative aplicate participantilor;
 • Informeaza Coordonatorul Centrului despre orice situatie neprevazuta care poate pune in pericol integritatea Centrului sau a beneficiarilor.

Personal administrativ (ordine interioara si curatenie)

 • Asigura ordinea in incinta Centrului, combate actiunile antisociale sau discriminatorii venite din partea participantilor la activitati;
 • Asigura curatenia in incinta Centrului;
 • Ia masurile necesare privind buna utilizare a spatiilor si echipamentelor;
 • Informeaza Coordonatorul Centrului despre orice situatie neprevazuta care poate pune in pericol integritatea Centrului sau a beneficiarilor.

Voluntari – ofera suport pentru activitatile desfasurate, sub autoritatea instructorilor sau a conducerii.

 • Participa la activitatile Centrului, desfasurand activitatile incredintate de organizatori;
 • Supravegheaza activitatile incredintate, luand masuri pentru buna desfasurare a acestora;
 • Beneficiaza de drepturile si obligatiile prevazute de Legea Voluntariatului;
 • Reprezinta Centrul in relatia cu beneficiarii, atunci cand sunt mandatati sa faca acest lucru;
 • Adopta un comportament adecvat varstei si calitatii de voluntar, atat in cadrul Centrului, cat si in afara acestuia, urmarind sa ofere un exemplu pozitiv, de inalta tinuta morala;
 • Informeaza Coordonatorul Centrului despre orice situatie neprevazuta care poate pune in pericol integritatea Centrului sau a beneficiarilor.

Instructori – persoane cu studii superioare sau medii, specializate in activitatea pe care o practica, atestate prin diplome de competenta.

Instuctorii beneficiaza de independenta profesioanala in activitatile desfasurate, in masura in care acestea corespund scopului, calitatii si exigentelor impuse. Asigura integritatea si evolutia personala a beneficiarilor, prin metode specifice.

 • Conduc activitatile profesionale specifice, cu respectarea legislatiei, in interesul dezvoltarii tinerilor;
 • Asigura integritatea spatiilor si echipamentelor utilizate;
 • Asigura protectia si buna instruire a elevilor pe care ii instruieste;
 • Informeaza Coordonatorul Centrului despre orice situatie neprevazuta care poate pune in pericol integritatea Centrului sau a beneficiarilor.

BENEFICIARI

Beneficiarii Centrului de Tineret sunt copiii si tinerii din Comuna Corbu, fara discriminare.

In cadrul activitatilor, pot participa si persoane din alte categorii de varsta, sau din alte localitati, in functie de specificul activitatii si interesul cumunitatii.

La activitatile Centrului pot participa copii si tineri, fara discriminare, singura conditie fiind disponibilitatea acestora de a dobandi cunostinte, abilitati si deprinderi menite sa duca la dezvoltarea personala. Beneficiarii sunt tratati in mod egal, indiferent de opinii, abilitati, pregatire, conditie sociala.

Beneficiarii activitatilor Centrului sunt obligati sa respecte prezentul Regulament, indicatiile personalului Centrului sau ale voluntarilor si au dreptul sa participe la activitatile Centrului, doar cu respectarea prezentului Regulament. Prin participarea la activitati, beneficiarul isi exprima acordul si confirma ca respecta prevederile Regulamentului.

Orice activitate desfasurata in Centru este organizata, coordonata si supravegheata de catre un membru al personalului, sau de un voluntar. Fiecare participant trebuie sa aiba acordul organizatorului pentru a fi prezent la activitate, in conditiile prezentului Regulament.

Accesul la activitati se face numai in baza solicitarii scrise sau verbale, in urma acceptarii de catre instructori, pe baza aptitudinilor, vocatiei, pregatirii prealabile si a disponibilitatii de a progresa.

Tinerii participanti la activitati trebuie sa aiba un comportament adecvat spatiului public, varstei, lucrului in echipa si activitatii la care participa.

Pot fi exclusi de la activitati, pe perioada determinata, tinerii care nu indeplinesc nivelul de exigenta, conditiile impuse si Regulamentul Centrului. Personalul de conducere poate lua masuri corective, cu respectarea legislatiei, in interesul tinerilor, daca aceste masuri pot duce la imbunatatirea educatiei acestora.

Pot fi exclusi de la activitati, pe perioada nedeterminata, persoanele care incalca prezentul Regulament, prin comiterea unor fapte antisociale, care atenteaza la siguranta si integritatea Centrului, a personalului sau a beneficiarilor, sau care comit fapte sanctionate de lege, impotriva Centrului sau a activitatilor acestuia.

Orice persoana poate declina prezentul Regulament, moment in care isi pierde calitatea de beneficiar al Centrului. Orice conflict intre beneficiari si personal poate fi aplanat prin discutii amiabile, iar in cazul nerezolvarii situatiei, in instantele de judecata.

DREPTURILE BENEFICIARILOR

 • Sa aiba acces echitabil la activitatile desfasurate;
 • Sa aiba acces la o informare corecta asupra activitatilor si a oportunitatilor de dezvoltare
 • Sa utilizeze in scop educativ baza materiala a Centrului;
 • Sa desfasoare alte activitati prevazute in statutul Centrului, care sa duca la dezvoltarea personala, educativa, culturala, sportiva;
 • Sa beneficieze de masuri de corectare comportamentala, consiliere vocationala;
 • Sa isi exprime opiniile, sugestiile, observatiile privind acitivitatile Centrului, in mod civizat, corespunzator varstei, solicitand personalului explicatiile necesare pentru intelegerea oricarei situatii contradictorii.

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR

 • Sa participe la activitatile la care s-a inscris, conform orarului stabilit, in conditiile impuse de organizator;
 • Sa nu absenteze neintemeiat de la activitatile la care s-a inscris;
 • Sa participe activ la cursurile la care este inscris, sa isi insuseasca cunostintele oferite de instructori, sa trateze cu seriozitate aspectele legate de educatie;
 • Sa respecte si sa isi insuseasca indrumarile instructorilor si ale conducerii Centrului, prin luarea masurilor necesare si abordarea unui comportament propice dezvoltarii personale;
 • Sa asigure integritatea spatiilor si echipamentelor in timpul activitatilor;
 • Sa pastreze ordinea si curatenia in spatiile interioare si experioare ale Centrului;
 • Sa aiba un comportament adecvat varstei si exigentelor impuse, atat in cadrul activitatilor, cat si in activitatile zilnice din societate;
 • Sa aiba o situatie scolara buna, sa depuna eforturi pentru imbunatatirea continua a rezultatelor scolare;
 • Sa nu absenteze de la scoala la care invata, sau de la alte activitati la care este inscris;
 • Sa adopte in permanenta un comportament care sa denote o educatie aleasa, sa faca cinste statutului de participant la activitatile Centrului, sa devina un exemlu de urmat.

DISPOZITII FINALE

Acest regulament intră în vigoare de la data aprobarii lui in Consiliul Director si este obligatoriu pentru toti factorii implicati (conducere, personal, beneficiari).

Prevederile prezentului regulament pot fi modificate de către conducerea Asociatiei  şi intră în vigoare imediat.

Prevederile prezentului Regulament se completează cu proceduri, regulamente ulterioare, decizii, care nu sunt stipulate expres in prezentul Regulament, dar se incadreaza in principiile acestuia.

Regulamentul este un document public, este pus la dispozitia beneficiarilor si poate fi consultat de orice persoana interesata.